Dom i mål om rätt att ta del av handling

Mål: 7465-23
Dom i mål om rätt att ta del av handling

Kammarrätten i Stockholm hade i ett administrativt beslut avslagit en persons begäran att få ta del av anteckningar och liknande från föredragningen i ett mål hos kammarrätten som personen var part i. Motiveringen var att det inte fanns några handlingar hos kammarrätten som motsvarade begäran. Eftersom det inte fanns några handlingar hos kammarrätten att lämna ut avslog Högsta förvaltningsdomstolen överklagandet.