Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 6278-23
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde beskattning av elstöd.

En enskild ansökte om förhandsbesked för att få veta om och hur ett elstöd som utbetalats med stöd av förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter, men som även omfattat elförbrukning i enskild näringsverksamhet, ska beskattas. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det inte kunde anses vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att ett förhandsbesked lämnades. Mot denna bakgrund undanröjdes Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansökningen avvisades.