Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter

Mål: 5225-23
Dom i mål om gallring av handlingar och radering av personuppgifter.

En person begärde hos Kammarrätten i Stockholm att kammarrätten skulle gallra och radera samtliga rättsliga beslut avseende personen som fanns hos kammarrätten.

Kammarrätten fann med hänvisning till rättsfallet HFD 2015 ref. 71 att domstolen inte
kunde pröva hens begäran om gallring av handlingar och avvisade begäran om detta samt avslog hens begäran om radering av personuppgifter.

Högsta förvaltningsdomstolen delar kammarrättens bedömning att den inte kunde pröva begäran om gallring av uppgifter. Det framgår vidare av kammarrättens beslut att det fanns rättslig grund för behandlingen av de aktuella personuppgifterna och att det saknas förutsättningar för att radera dem. Högsta förvaltningsdomstolen avslog därför överklagandet.