Dom i mål om mervärdesskatt

Mål: 3204-23
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolag har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt som uppkommit vid förvärv av ett dotterbolag eftersom bolaget sålt skattepliktiga tjänster till det förvärvade dotterbolagets egna dotterbolag.

Eftersom aktieförsäljningar inte är föremål för mervärdesskatt får ingående mervärdesskatt på kostnader vid förvärv av dotterbolag som huvudregel inte dras av. Av EU-domstolens praxis följer dock att rätt till avdrag ändå kan föreligga såsom allmänna omkostnader om skattepliktiga tjänster säljs till det förvärvade dotterbolaget.

I det aktuella målet hade ett bolag förvärvat ett dotterbolag. Det fanns ingen avsikt att tillhandahålla skattepliktiga tjänster till det förvärvade dotterbolaget men däremot till ett bolag som ägdes av dotterbolaget, dvs. till dotterdotterbolaget. Frågan i målet var om den ingående mervärdesskatten på de förvärvskostnader som uppkommit i samband med köpet av dotterbolaget fick dras av såsom allmänna omkostnader.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förvärvskostnader kan vara avdragsgilla i en situation som den aktuella förutsatt att transaktionerna har ett objektivt samband. Vidare bedömde domstolen att det inte fanns anledning att ifrågasätta bolagets uppgift om att de aktuella förvärvskostnaderna i princip uteslutande avsett dotterdotterbolaget. Bolaget hade därför rätt att dra av den ingående mervärdesskatten.