Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 7674-23
Fråga om en handling i ett avslutat mål hos kammarrätten kan lämnas ut.

Kammarrätten beslutade efter begäran att lämna ut delar av ett avtal inklusive bilagor i ett avslutat mål hos domstolen. Beslutet motiverades med att ett offentliggörande av de hemlighållna uppgifterna kunde antas medföra skada för avtalsparterna på det sätt som avses i 31 kap. 16 § första stycket respektive 19 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sedan beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen upplyste kammarrätten om att de sekretessprövade handlingarna inte längre förvarades i kammarrättens mål. Högsta förvaltningsdomstolen avslog därför överklagandet.