Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 261-24
Videofilmer som getts in i ett mål enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte lämnats ut.

Kammarrätten avslog en begäran om att få ta del av videofilmer som hade getts in i ett mål enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslutet motiverades med att de uppgifter som filmerna innehåller omfattas av sekretess eftersom de rör enskildas personliga förhållanden och det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som kammarrätten och avslog överklagandet.