Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om märkning av livsmedel

Mål: 3025-22
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av de unionsrättsliga reglerna om märkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Målet gäller ett myndighetsföreläggande mot ett företag i livsmedelsbranschen om att ta bort uppgifter om energivärde och faktiska halter av näringsämnen från märkningen på framsidan av förpackningarna på de aktuella livsmedlen. Enligt den kommunala nämnden utgör uppgifterna otillåtna upprepningar av information i den obligatoriska näringsdeklarationen. Företaget menar å sin sida att uppgifterna utgör ett nödvändigt komplement till den obligatoriska näringsdeklarationen och att det därför inte är fråga om otillåtna upprepningar.

Målet handlar om en tolkning av två artiklar i kommissionens delegerade förordning (EU)2016/128 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarhet i om angivandet av vissa uppgifter om energivärde och mängden av olika näringsämnen på en förpackning som innehåller ett livsmedel för speciella medicinska ändamål utgör otillåtna upprepningar av uppgifterna i den obligatoriska näringsdeklarationen eller om de tvärtom utgör tillåtna uppgifter som kompletterar den obligatoriska näringsdeklarationen.