Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 6856-23
Tjänster som en kommanditdelägare tillhandahåller ett kommanditbolag har ansetts tillhandahållna mot ersättning och av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

En tjänst som tillhandahålls mot ersättning inom landet av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap är föremål för mervärdesskatt. Med beskattningsbar person avses den som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet.

I målet hade ett bolag, som var kommanditdelägare i ett kommanditbolag, ansökt om förhandsbesked för att få veta om tjänster som det tillhandahåller kommanditbolaget är föremål för mervärdesskatt. Kommanditbolaget bedriver rådgivningsverksamhet men då det inte har några egna anställda anlitar det sina kommanditdelägare som underkonsulter för de tjänster som det tillhandahåller kunder.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att delägarbolaget tillhandahåller kommanditbolaget rådgivningstjänster och att kommanditbolaget i sin tur tillhandahåller sina kunder tjänsterna. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att delägarbolaget avgör vilka uppdrag som det vill åta sig, att uppdragen utförs av personer som är anställda i delägarbolaget och med egen utrustning samt att delägarbolaget står för kostnaderna för verksamheten och ansvarar för utförd rådgivning gentemot kommanditbolaget. Mot denna bakgrund ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att delägarbolaget självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet när det utför rådgivningstjänsterna. Vidare fann Högsta förvaltningsdomstolen att tjänsterna tillhandahålls mot ersättning då det finns ett direkt samband mellan tjänsterna och det arvode som kommanditbolaget betalar till delägarbolaget.