Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 7885-23
En arbetsgivare som förser sina anställda med förmånscyklar mot att de avstår från en del av sin bruttolön har ansetts tillhandahålla tjänster mot ersättning som kan bli föremål för mervärdesskatt.

För att det ska vara fråga om ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning i mervärdesskatterättslig mening krävs att det finns ett direkt samband mellan tillhandahållandet och ersättningen. Det finns ett sådant samband om ersättningen utgör det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls och prestationerna är villkorade av varandra. Enligt EU-domstolen kan en arbetsgivare som mot löneavdrag tillhandahåller sina anställda en förmån anses tillhandahålla en tjänst som kan bli föremål för mervärdesskatt. Högsta förvaltningsdomstolen har i målet ansett att ett bolag som förser sina anställda med förmånscyklar mot att de avstår från en del av sin bruttolön tillhandahåller en sådan tjänst.. Bolaget anförde att det måste vara fråga om ett avstående av nettolönen för att det ska vara fallet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i domen att den anställde medger ett specifikt avdrag för att få förmånen, att ersättningen således kan mätas i pengar och att prestationerna är villkorade av varandra. Under sådana omständigheter har det inte någon betydelse om avdraget görs på bruttolönen eller på nettolönen menar domstolen.