Dom i mål om garantipension

Mål: 801-23
Dom i mål om garantipension.

Garantipension är en bosättningsbaserad förmån och för att ha rätt till den krävs att man är bosatt i Sverige. En person anses bosatt i Sverige om vederbörande har sitt egentliga hemvist här i landet. En i Sverige bosatt person som lämnar landet ska fortfarande anses bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år.

Pensionsmyndigheten avslog en persons ansökan om garantipension med motiveringen att han inte hade sitt egentliga hemvist i landet och därmed inte kunde anses bosatt här. Mannen hade sedan 2013 suttit frihetsberövad i Indonesien. Han dömdes 2014 till fängelse i 14 år.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att mannen inte kunde anses bosatt i Sverige i social-försäkringsbalkens mening då utlandsvistelsen hade varat mer än ett år. Eftersom bosättningskravet inte var uppfyllt hade mannen inte rätt till garantipension och hans överklagande avslogs därför.

Två justitieråd var skiljaktiga och menade att mannen fortsatt skulle anses bosatt i Sverige eftersom hans utlandsvistelse var föranledd av ett frihetsberövande.