Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 275-24
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde frågan om en utländsk trust ska anses motsvara en svensk familjestiftelse.

En utländsk stiftelseliknande företeelse ska anses motsvara en svensk familjestiftelse om den kan anses falla in under begreppet stiftelse på det sätt som det används i inkomstskattelagen. En utbetalning från en sådan företeelse ska tas upp hos mottagen till den del givaren får dra av det utbetalade beloppet.

Genom en ansökan om förhandsbesked ville en förmånstagare till en utländsk trust få veta om trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Som förutsättning för ansökan angavs att förmånstagen förfogar över beslutet att överföra tillgångar till henne.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den lämnade förutsättningen inte bara saknar stöd i vad som föreskrivs i trusturkunden utan dessutom är oförenlig med vad som gäller enligt urkundens förordnanden. Den lämnade förutsättningen kunde därmed enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte godtas som utgångspunkt för ett förhandsbesked om huruvida trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Högsta förvaltningsdomstolen fann att Skatterättsnämndens förhandsbesked därför skulle undanröjas och avvisas.

En ledamot var skiljaktig och ansåg att trusten skulle anses motsvara en svensk
familjestiftelse.