Så överklagar du och begär prövningstillstånd

Varje år kommer det in cirka 7000 mål till domstolen. Men det är bara cirka 1,5 procent av dessa mål som Högsta förvaltningsdomstolen tar upp till prövning.

Då kan prövningstillstånd bli beviljat

Ett mål kan få prövningstillstånd beviljat om det är av vikt för rättstillämpningen att talan prövas, så kallat prejudikatskäl, eller om det finns synnerliga skäl för en prövning.

Prejudikatskäl betyder att målet rör en fråga där det är oklart hur lagstiftningen ska tolkas. Högsta förvaltningsdomstolen har då till uppgift att genom sina avgöranden klargöra rättsläget för framtida liknande frågor.

Synnerliga skäl för en prövning betyder till exempel att det kommit fram nya uppgifter som ställer utredningen i helt ny dager eller att utgången i kammarrätten beror på grovt förbiseende eller grovt misstag, det vill säga skäl som utgör grund för resning.

Att ett överklagande är viktigt för den som klagar är alltså inte tillräckligt för att domstolen ska pröva målet. Det räcker inte heller att en kammarrätt kan ha dömt fel för att det ska bli prövningstillstånd. Det krävs alltid att det finns antingen prejudikatskäl eller synnerliga skäl.

Det är mycket ovanligt att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd av synnerliga skäl. 

Det här behöver du uppge i ett överklagande

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • E-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut du överklagar, dvs. kammarrättens målnummer samt dag för dom/beslut.

Om målet kräver prövningstillstånd ska du tala om varför du anser att Högsta förvaltningsdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

I överklagandet ska du även tala om på vilket sätt du vill att Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens avgörande och berätta vad du vill att domstolen ska känna till och ta hänsyn till.

Du behöver inte skicka handlingar till Högsta förvaltningsdomstolen som redan finns i målet hos kammarrätten eller förvaltningsrätten. Om du skickar in nya handlingar till Högsta förvaltningsdomstolen bör du tänka på att det krävs särskilda skäl för att Högsta förvaltningsdomstolen kan ta hänsyn till nya omständigheter och bevis som du lämnar in först hos Högsta förvaltningsdomstolen, det vill säga uppgifter som inte underinstanserna har tagit del av.

I bilagan till kammarrättens avgörande kan du läsa mer om hur du ska göra för att överklaga.

Hit skickar du ditt överklagande

Överklagandet ska vara skriftligt och du ska alltid skicka överklagandet till den kammarrätt som meddelat domen eller beslutet. Kammarrätten prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Så lång tid kan du överklaga

Var noga med att ta reda på hur lång tid du har på dig för att överklaga. Detta framgår av det avgörande du har fått från kammarrätten.

Till dig som är offentligt biträde

Du som är offentligt biträde och som ansöker om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen bör skicka med din kostnadsräkning tillsammans med överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen påminner inte om kostnadsräkningen innan frågan om prövningstillstånd blir avgjord (jfr Högsta domstolens beslut den 9 juni 2014 i mål B 923-14). Ett biträde som inte lämnar in sitt ersättningsanspråk innan denna fråga är avgjord kan därför gå miste om ersättning om det inte blir prövningstillstånd. 

 

Uppdaterad
2020-07-24