Överklaga och begära prövningstillstånd

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd antingen

  • om det är av vikt för rättstillämpningen att talan prövas, s.k. prejudikatskäl, eller
  • om det finns synnerliga skäl för en prövning.

Med prejudikatskäl menas att målet rör en fråga där det är oklart hur lagstiftningen ska tolkas. Högsta förvaltningsdomstolen har då till uppgift att genom sina avgöranden klargöra rättsläget för framtida liknande frågor.

Med synnerliga skäl för en prövning menas t.ex. att det kommit fram nya uppgifter som ställer utredningen i helt ny dager eller att utgången i kammarrätten beror på grovt förbiseende eller grovt misstag, dvs. skäl som utgör grund för resning.

Att ett överklagande är viktigt för den som klagar är alltså inte tillräckligt för att domstolen ska pröva målet. Det räcker inte heller att en kammarrätt kan ha dömt fel för att prövningstillstånd ska meddelas. Det krävs alltid att det finns antingen prejudikatskäl eller synnerliga skäl.

Det är mycket ovanligt att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd p.g.a. synnerliga skäl.

I ditt överklagande behöver du uppge följande:

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • E-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut du överklagar, dvs. kammarrättens målnummer samt dag för dom/beslut.

Om målet kräver prövningstillstånd ska du tala om varför du anser att Högsta förvaltningsdomstolen ska meddela prövningstillstånd. Du kan läsa mer om vad som krävs för att få prövningstillstånd nedan.

I överklagandet ska du även tala om på vilket sätt du vill att Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens avgörande och berätta vad du vill att Högsta förvaltningsdomstolen ska känna till och ta hänsyn till.

Du behöver inte skicka handlingar till Högsta förvaltningsdomstolen som redan har skickats in till kammarrätten eller förvaltningsrätten. Om du skickar in nya handlingar till Högsta förvaltningsdomstolen bör du tänka på att det krävs särskilda skäl för att Högsta förvaltningsdomstolen ska få ta hänsyn till nya omständigheter och bevis som du lämnar in först hos Högsta förvaltningsdomstolen.

I bilagan till kammarrättens avgörande kan du läsa mer om hur du ska göra för att överklaga.

Överklagandet ska vara skriftligt och du ska alltid skicka in överklagandet till den kammarrätt som meddelat domen eller beslutet. Kammarrätten prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Var noga med att ta reda på hur lång tid du har på dig för att överklaga. Detta framgår av det avgörande du har fått från kammarrätten.

Du som är offentligt biträde och som ansöker om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen bör skicka med din kostnadsräkning i samband med överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen påminner inte om kostnadsräkningen innan frågan om prövningstillstånd avgörs (jfr Högsta domstolens beslut den 9 juni 2014 i mål B 923-14). Ett biträde som inte lämnar in sitt ersättningsanspråk innan denna fråga avgörs kan därför gå miste om ersättning om prövningstillstånd inte meddelas.

Uppdaterad
2019-06-12

Hitta på sidan

Relaterat innehåll