Så ansöker du om återställande av försutten tid

I din ansökan behöver du uppge följande:

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • E-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut din ansökan om återställande av försutten tid avser, dvs. mål- eller ärendenummer samt dag för dom/beslut.

I din ansökan ska du även uppge vilken fråga din ansökan avser och vilken domstol eller myndighet som senast prövade frågan. Du ska även ange vad du tycker utgör en giltig ursäkt för att du inte överklagade i tid.

Återställande av försutten tid innebär att ett överklagande eller en ansökan får prövas trots att överklagande- eller ansökningstiden egentligen har löpt ut.

Återställande av försutten tid kan beviljas om du har haft en giltig ursäkt, s.k. laga förfall, för att ha missat (försuttit) fristen. Det innebär att du ska visa, förenklat uttryckt, att förseningen beror på något som du inte kunde råda över eller hade anledning att räkna med, t.ex. att en allvarlig sjukdom utgjorde hinder att skicka in ditt överklagande i tid.

Det krävs inte prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla din ansökan om återställande av försutten tid.

Du ska skicka din ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen om den gäller återställande av försutten tid avseende överklaganden till regeringen eller Högsta förvaltningsdomstolen[JM-H1] .

Om ansökan gäller återställande av försutten tid avseende överklaganden till förvaltningsrätt, förvaltningsmyndighet eller kammarrätt ska du skicka den till kammarrätten.

Din ansökan om återställande av försutten tid behöver inte komma in till domstolen inom en viss tid.

Uppdaterad
2019-05-20