Så ansöker du om resning

Resning innebär att en ny prövning beviljas i ett mål som slutligt har avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen, någon av de fyra kammarrätterna eller, i vissa fall, av regeringen. Om resning beviljas är det i de flesta fall den domstol som senast dömt i målet som tar upp det till ny prövning.

En ansökan om resning ska vara skriftlig och skickas in till kammarrätten om domen eller beslutet har meddelats av en förvaltningsrätt eller om kammarrätten har nekat prövningstillstånd. I annat fall ska du skicka din ansökan om resning direkt till Högsta förvaltningsdomstolen.

I din ansökan behöver du uppge följande:

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • E-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut du ansöker om resning av, dvs. mål- eller ärendenummer samt dag för dom/beslut.

I din ansökan ska du även uppge vilken fråga din ansökan avser och vilken domstol eller myndighet som senast prövade frågan. Du ska även ange vilket särskilt förhållande som du tycker innebär synnerliga skäl för en ny prövning. Till din ansökan bör du bifoga den utredning du vill hänvisa till och som inte tidigare har getts in i målet.

Det krävs inte prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla din ansökan om resning.

Om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva ett mål på nytt får resning beviljas.

Domstolen kan bevilja resning till exempel om

  • en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet,
  • ett skriftligt bevis varit falskt eller ett vittne eller sakkunnig har ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet,
  • det kommit fram nytt bevis av betydelse, eller
  • det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag.

Din ansökan om resning behöver inte komma in till domstolen inom en viss tid.

Uppdaterad
2019-05-20