Arkiv

HFD reception
Foto: Åke E:son Lindman

Det här finns i vårt arkiv

Handlingar som hör till den dömande verksamheten är registrerade som mål och finns i särskilda akter, i regel en för varje mål.

Till varje mål finns ett dagboksblad med uppgifter om vilka handlingar som kommit in, när så har skett, från vem samt viken typ av handlingar det är. I akten finns också kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden och de handlingar som legat till grund för dessa.

Domar och särskilt uppsatta beslut med eventuella bilagor binds i domböcker som kommer ut varje år.

Gallringsregler

Riksarkivet har meddelat generella gallringsföreskrifter för handlingar inom områdena ekonomi och personal. Därtill har Riksarkivet bland annat meddelat gallringsföreskrift för Högsta förvaltningsdomstolens akter i avgjorda mål. Akter i avgjorda mål, i vissa målgrupper, som inte har sakprövats gallras sex år efter utgången på det år målet avgjordes.

I förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol finns bland annat bestämmelser om gallring av ljudupptagningar vid muntlig förhandling. En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Leverans till Riksarkivet

Högsta förvaltningsdomstolen har levererat alla handlingar från den dömande verksamheten år 1972-1989 till Riksarkivet.

Uppdaterad
2020-07-24