Arkiv

HFD receptionFoto: Åke E:son Lindman

Vilka handlingar finns i Högsta förvaltningsdomstolens arkiv?

Handlingar som hör till den dömande verksamheten registreras som mål och sammanförs till särskilda akter, normalt en för varje mål.

Till varje mål finns ett dagboksblad, som innehåller uppgifter om vilka handlingar som inkommit med angivande av när så skett, från vem handlingen getts in samt handlingens art. I akten finns vidare kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden och de handlingar som legat till grund för dem.

Domar och särskilt uppsatta beslut med eventuella bilagor binds i årliga volymer (domböcker).

Gallringsregler

Riksarkivet har meddelat generella gallringsföreskrifter för handlingar inom områdena ekonomi och personal. Därtill har Riksarkivet bland annat meddelat gallringsföreskrift för Högsta förvaltningsdomstolens akter i avgjorda mål. Akter i avgjorda mål, i vissa målgrupper, som inte har sakprövats gallras sex år efter utgången på det år målet avgjordes.

I förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol finns bland annat bestämmelser om gallring av ljudupptagningar vid muntlig förhandling. En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Leverans till Riksarkivet

Högsta förvaltningsdomstolen har levererat alla handlingar från den dömande verksamheten år 1972-1989 till Riksarkivet.

Uppdaterad
2019-09-11