Ordförklaringar för avgöranden på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats

Avgörandetyp

Referat

Sådana avgöranden som domstolen anser kan användas som vägledning för rättstillämpningen.

Referatdom

Avgöranden som har valts ut att bli referat men som ännu inte har fått ett referatnummer.

Notis

Andra avgöranden än referat som har meddelats av domstolen i full sammansättning (normalt sett fem ledamöter).

Dom eller beslut

En dom meddelats normalt sett när domstolen prövar ett mål i sak. Ett beslut används normalt sett när domstolen inte gör det, t.ex. när domstolen skriver av ett mål.

Prövningstillstånd

För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande krävs i de flesta fall att domstolen först meddelar prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd kan beviljas om det är av vikt för rättstillämpningen att talan prövas eller om det finns synnerliga skäl för en prövning.

Begäran om förhandsavgörande

En begäran till EU-domstolen om att den domstolen ska meddela ett avgörande om hur en EU-rättslig regel ska tolkas. Ett förhandsavgörande kan också handla om frågan om en svensk bestämmelse är förenlig med EU-rätten.

Måltyp

Allmän handling och personuppgiftsskydd

Mål som handlar om begäran om att ta del av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och mål som rör EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller s.k. registerförfattningar.

Offentlig upphandling

Mål om överprövning av offentliga upphandlingar eller upphandlingsskadeavgift och liknande.

Rättsprövningar

En prövning av om ett regeringsbeslut strider mot någon rättsregel. För att en person ska få ansöka om rättsprövning krävs att beslutet omfattar en prövning av den personens civila rättigheter eller skyldigheter enligt Europakonventionen (EKMR).

Skatt

Mål som handlar om skatt, t.ex. inkomstbeskattning eller mervärdesskatt. I den här målkategorin finns såväl överklagade förhandsbesked från Skatterättsnämnden som överklagade domar från kammarrätterna.

Socialförsäkring

Till den här måltypen hör framför allt mål som rör sådana förmåner som regleras i socialförsäkringsbalken, t.ex. sjukpenning och sjukersättning.

Socialtjänst

Mål som rör socialtjänstlagen, t.ex. frågor om försörjningsstöd och andra former av bistånd.

Tvångsvård

Mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och andra lagar om tvångsvård.

Övriga mål

I den här kategorin finns mål som inte omfattas av övriga angivna kategorier. Det kan vara fråga om tvister mellan enskilda och myndigheter rörande t.ex. körkort, djurhållning, vapen och jakt.

EU-rätt

Mål som rör tillämpning av EU-rättsliga bestämmelser.

Mänskliga rättigheter

Mål som rör frågor om mänskliga rättigheter.

Uppdaterad
2021-05-24