Ansöka till hovrätten

Extraordinära rättsmedel

På den här sidan hittar du information om extraordinära rättsmedel och vad de innebär. Du hittar även information om hur du kan klaga hos Justitieombudsmannen (JO) eller begära ersättning hos Justitiekanslern (JK). Slutligen finns information om förtursförklaring.

I ett avgörande, det vill säga en dom eller ett beslut, finns information om hur du kan överklaga avgörandet. Det står i avgörandet hur lång tid du har på dig att överklaga. Om avgörandet inte överklagas i rätt tid vinner det laga kraft. Om du överklagar för sent kommer domstolen att avvisa överklagandet.

Den som vill att ett lagakraftvunnet avgörande ändras kan ansöka om extraordinära rättsmedel. Dessa är återställande av försutten tid, resning och domvilla. Endast en liten del av ansökningarna om extraordinära rättsmedel bifalls. När du kan ansöka om respektive rättsmedel beskrivs nedan.

Återställande av försutten tid

Du kan ansöka om återställande av försutten tid om du har en giltig ursäkt (dvs. laga förfall) för att ha missat tidsfristen för överklagandet. Detta innebär att du ska kunna visa att förseningen beror på något som du inte kunde råda över och inte hade anledning att räkna med, till exempel att du var allvarligt sjuk och inte kunde skicka in ett överklagande i tid. Om ansökan bifalls får du ny tid på dig att överklaga avgörandet.

Ansökan ska du skicka till hovrätten om avgörandet har meddelats av tingsrätt eller av en myndighet vars beslut skulle ha överklagats till tingsrätt. Om avgörandet har meddelats av hovrätten ska ansökan skickas till Högsta domstolen.

Ansökan ska innehålla följande:

 • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (domstol och målnummer),
 • skälen för att du anser att hovrätten ska bifalla din ansökan, och
 • eventuell bevisning.

Din ansökan om återställande av försutten tid ska ha kommit in inom tre veckor från det att det som gjorde att du inte kunde överklaga i tid upphörde, till exempel från det datum som du blev frisk från eventuell allvarlig sjukdom. Ansökan måste dock göras senast inom ett år från det att tiden för överklagande gick ut. Om ansökan kommer in för sent kommer domstolen att avvisa den.

Du kan använda domstolens e-tjänst för att göra din ansökan. Länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan. Det går också bra att skicka in din ansökan med post. Skickar du in din ansökan ska den vara undertecknad i original.

Ytterligare information om återställande av försutten tid finns i 58 kap. 11–13 §§ rättegångsbalken.

Resning

Resning innebär att domstolen kan pröva ditt mål igen, trots att avgörandet har vunnit laga kraft.

Du kan ha rätt till resning om:

 • en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet,
 • ett skriftligt bevis har varit falskt eller ett vittne eller en sakkunnig har ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet,
 • det har kommit fram nytt bevis som har betydelse, eller
 • det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag.

Ansökan ska du skicka till hovrätten om avgörandet har meddelats av tingsrätt eller av en myndighet vars beslut skulle ha överklagats till tingsrätt. Om avgörandet har meddelats av hovrätten ska ansökan skickas till Högsta domstolen.

Ansökan ska innehålla följande:

 • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (domstol och målnummer),
 • skälen för att du anser att hovrätten ska bifalla din ansökan, och
 • eventuell bevisning.

Tidpunkten för när du senast måste ansöka om resning beror dels på om det är ett brottmål eller ett tvistemål, dels på varför du ansöker om resning. Om ansökan kommer in för sent kommer domstolen att avvisa den.

Du kan använda domstolens e-tjänst för att göra din ansökan. Länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan. Det går också bra att skicka in din ansökan med post. Skickar du in din ansökan ska den vara undertecknad i original.

Ytterligare information om resning finns i 58 kap. 1–10 a §§ rättegångsbalken.

Domvilla

Om du anser att det har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat avgörandet, kan du klaga över domvilla. Grovt rättegångsfel innebär att domstolen gjort ett mycket allvarligt fel under handläggningen. Ett exempel kan vara att en part inte har fått ta del av material i målet som har varit betydelsefullt för prövningen.

Du kan få bifall på en ansökan om domvilla om:

 • målet har tagits upp trots att det har funnits ett rättegångshinder (till exempel att målet ska handläggas i en annan typ av domstol)
 • en part inte har fått del av stämningsansökan eller har fört talan i målet,
 • domen är skriven så att det inte framgår hur domstolen har dömt, eller
 • det har förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat domen eller beslutet.

Ansökan ska du skicka till hovrätten om avgörandet har meddelats av tingsrätt eller av en myndighet vars beslut skulle ha överklagats till tingsrätt. Om avgörandet har meddelats av hovrätten ska ansökan skickas till Högsta domstolen.

Ansökan ska innehålla följande:

 • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (domstol och målnummer),
 • skälen för att du anser att hovrätten ska bifalla din ansökan, och
 • eventuell bevisning.

Tidpunkten för när du senast måste klaga över domvilla beror på varför du klagar. Om ansökan kommer in för sent kommer domstolen att avvisa den.

Du kan använda domstolens e-tjänst för att göra din ansökan. Länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan. Det går också bra att skicka in din ansökan med post eller e-post.

Förtursförklaring

Om hovrätten inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan du som är part i målet begära förtursförklaring. Hovrätten avgör då om målet ska prioriteras framför andra mål i domstolen.

Du kan bara ansöka om förtursförklaring hos hovrätten avseende ett mål som pågår i hovrätten. Du kan skicka in din begäran i målet. Frågan om förtursförklaring kommer sedan att hanteras som ett administrativt ärende.

Ytterligare information om förtursförklaring finns i lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol.

Klaga hos JO eller begära ersättning hos JK

Du kan anmäla till Justitieombudsmannen (JO) om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en domstol eller av en tjänsteman vid domstolen vid handläggning av ett ärende. JO uttalar sig inte om domstolen gjort en riktig bedömning i målet, utan endast om domstolen har bemött parter och handlagt frågan på rätt sätt.

Om du anser att ett felaktigt beslut av en domstol har orsakat dig skada kan du begära ersättning hos Justitiekanslern (JK).

Varken JO eller JK kan ändra på domstolens avgörande.

Läs om hur en JO-anmälan går till på Justitieombudsmannens hemsida.

Läs mer om hur du begär ersättning på Justitiekanslerns hemsida.

Uppdaterad
2022-12-07