Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Förutom en sekretessprövning föregås varje utlämnande av allmän handling av en bedömning av vilken form för utlämnande som är mest lämplig. Många av hovrättens allmänna handlingar innehåller integritetskänsliga personuppgifter och för att dessa ska behandlas i enlighet med regler kring dataskydd kan hovrätten välja att lämna ut en handling på papper.

Ofta är det möjligt att få en allmän handling utlämnad genom e-post. Hovrätten använder en säker serverlösning vid skickande av handlingar med e-post.

Besöka hovrätten

Domar och beslut lämnas ut av hovrättens arkiv som även kan vara behjälplig i sökandet efter uppgifter i hovrättens olika diarier och register.

För att hovrätten ska kunna hjälpa dig att få fram handlingar i ett visst mål behövs målets nummer. För att få fram målnummer krävs att du känner till exempelvis namn eller personnummer på någon part i det aktuella målet och/eller datum för avgörandet.

Det är inte möjligt att söka på namn eller personnummer i brottmål som är äldre än fem år.

Vilka handlingar förvaras vid hovrätten?

Vid hovrätten förvaras handlingar från 1991 och framåt. Handlingar från åren 1948–1990 förvaras hos Landsarkivet i Göteborg och kan beställas därifrån.

Behandling av personuppgifter

Vad kostar det?

Det är alltid möjligt att ta del av allmänna, offentliga handlingar kostnadsfritt i hovrättens lokaler. För utlämnande av kopior tas däremot en avgift ut.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. För mer omfattande beställningar tas dock en avgift ut. Nio elektroniska handlingar är gratis. Den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

För handlingar i pappersformat samt handlingar som måste skannas in tas avgift ut i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191). De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Ljudfiler på CD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-01-13