Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

common.merInformation

Beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Förutom en sekretessprövning föregås varje utlämnande av allmän handling av en bedömning av vilken form för utlämnande som är mest lämplig. Många av hovrättens allmänna handlingar innehåller integritetskänsliga personuppgifter och för att dessa ska behandlas i enlighet med regler kring dataskydd kan hovrätten välja att lämna ut en handling på papper.

Ofta är det möjligt att få en allmän handling utlämnad genom e-post. Hovrätten använder en säker serverlösning vid skickande av handlingar med e-post.

Kostnader för allmänna handlingar

Det är alltid möjligt att ta del av allmänna, offentliga handlingar kostnadsfritt i hovrättens lokaler. För utlämnande av kopior tas däremot en avgift ut.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. För mer omfattande beställningar tas dock en avgift ut. Nio elektroniska handlingar är gratis. Den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

För handlingar i pappersformat samt handlingar som måste skannas in tas avgift ut i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191). De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Ljudfiler på CD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer

Besöka hovrätten

Domar och beslut lämnas ut av hovrättens arkiv som även kan vara behjälplig i sökandet efter uppgifter i hovrättens olika diarier och register.

För att hovrätten ska kunna hjälpa dig att få fram handlingar i ett visst mål behövs målets nummer. För att få fram målnummer krävs att du känner till exempelvis namn eller personnummer på någon part i det aktuella målet och/eller datum för avgörandet.

Det är inte möjligt att söka på namn eller personnummer i brottmål som är äldre än fem år.

Vilka handlingar förvaras vid hovrätten?

Vid hovrätten förvaras handlingar från 1991 och framåt. Handlingar från åren 1948–1990 förvaras hos Landsarkivet i Göteborg och kan beställas därifrån.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas på domstolen för att kunna handlägga ärendet. Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och en uppgift av allmänt intresse.

För att domstolen ska kunna handlägga ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat ärende vid domstolen. När ärendet är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att ärendet ska kunna handläggas. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen.

 

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till
Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud når du på telefon 031 - 701 22 00 eller via e-post:

 

Publicerad
2019-08-22
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll