Hovrätten frikänner f.d. ordförande för Göteborgs kommunstyrelse från grovt förtal

Mål: B 1865-20
Liksom tingsrätten har hovrätten i dag frikänt en kommunpolitiker från grovt förtal av två kvinnor som i samhällsdebatten varit verksamma för muslimers rättigheter. Åtalet avsåg sex inlägg som gjorts på politikerns personliga blogg. De två målsägandena ska tillsammans betala politikerns rättegångskostnader i hovrätten med 376 300 kr.

Den 20 mars 2018 skulle en film, Burka Songs 2.0, visas i ett arrangemang som Göteborgs Stad stod bakom. Filmvisningen skulle följas av ett panelsamtal som de två kvinnorna skulle delta i. Göteborgs Stad ställde dock in evenemanget den 1 mars 2018. Beslutet baserades på att tjänstemän inom Göteborgs Stad ansåg att panelsamtalet skulle bli för ensidigt med hänsyn till de två kvinnornas uppfattningar.

Dåvarande ordföranden för Göteborgs kommunstyrelse uttryckte på sin blogg stöd för beslutet att ställa in panelsamtalet. Under perioden mars till juni 2018 skrev hon sex inlägg på sin blogg vars innehåll nu även prövats av hovrätten i ett s.k. enskilt åtal som väckts av de två kvinnorna. I inläggen beskrev politikern de två kvinnorna som ”extrema röster”, ”extremister”, ”favorit-extremister” och ”icke-demokrater”. Hon skrev även att de två kvinnorna hade ”försvarat terrorister” och ”avfärdat insatser mot bl.a. IS-krigare”. De två kvinnorna menade även att politikern hade likställt dem med fascister och nazister.

I sin dom utvecklar hovrätten relationen mellan yttrandefrihet och förtal och säger bl.a. följande. För att ett påstående ska kunna vara förtal krävs att det kan ges ett bestämt innehåll som kan prövas mot verkliga förhållanden. Nedsättande uppgifter i politiska sammanhang är normalt inte att betrakta som förtalsuppgifter utan som straffria värdeomdömen. Eftersom yttrandefriheten är grundläggande för ett demokratiskt samhälle måste möjligheterna till undantag från denna frihet ges en restriktiv tolkning. De inlägg som politikern skrev måste bedömas i ljuset av att de gjordes i en pågående samhällsdebatt om samhällsfrågor av stort allmänt intresse. En tillämpning av förtalsbestämmelsen i ett sådant sammanhang hämmar den öppna debatten och det är knappast önskvärt att gränsen för vad som är tillåtet sätts för snävt.

Hovrätten gör slutligen bedömningen att uttrycken i politikerns blogginlägg i det sammanhang de lämnats är värdeomdömen som inte är straffbara som förtal. Det innebär att åtalet och de två kvinnornas skadeståndsyrkanden ska ogillas. Eftersom de två kvinnorna förlorat målet ska de betala politikerns rättegångskostnader i hovrätten med 376 300 kr.