Vår verksamhet

Hovrätten för Västra Sverige

En hovrätts huvuduppgift är att handlägga mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets. Andra viktiga uppgifter är att utbilda unga jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

De överklagade målen indelas i tre kategorier:
-brottmål (mål om åtal för brott),
-tvistemål (vanligen tvist mellan två enskilda personer eller företag, till exempel om ett fastighetsköp),
-övriga mål (till exempel utmätning, konkurs eller häktning).

Varje år överklagas mer än 6.000 mål till hovrätten, varav cirka 2.400 brottmål och cirka 500 tvistemål.

Målen avgörs antingen efter muntlig förhandling (huvudförhandling) eller efter föredragning (på handlingarna). Huvudförhandlingar hålls i första hand i hovrättsbyggnaden i Göteborg.

Organisation

Hovrätten för Västra Sverige är för närvarande organiserad på fyra dömande avdelningar samt en administrativ avdelning. Chefen för hovrätten kallas hovrättspresident.

En dömande avdelning består av följande domare: en hovrättslagman som ordförande, två hovrättsråd som vice ordförande samt ytterligare hovrättsråd och assessorer eller så kallade adjungerade ledamöter.

Vid varje avdelning tjänstgör tre eller fyra fiskaler, vilka i första hand förbereder målen för avgörande, är protokollförare vid huvudförhandlingar och föredrar mål som ska avgöras på handlingarna. Varje avdelning har dessutom ett kansli med cirka fem domstolshandläggare. Dessa deltar i förberedelsen av målen, tjänstgör ibland som protokollförare och sköter expediering av domar och beslut.

Vid den administrativa avdelningen handläggs till exempel organisationsfrågor, personal- och ekonomifrågor samt IT-frågor. Till enheten hör också vissa specialfunktioner, till exempel en registrerings- och arkivenhet, som i första hand registrerar och fördelar inkommande mål, ett bibliotek och en expedition med ordningsvakter. Chefen för den administrativa avdelningen kallas administrativ direktör.

I hovrätten tjänstgör för närvarande sammanlagt omkring 120 personer, varav cirka 40 är ordinarie domare. Dessutom är 143 nämndemän knutna till hovrätten.

Hovrättens domkrets

Hovrätten har sitt säte i Göteborg och dess domkrets utgörs av Hallands, delar av Västra Götalands (tidigare Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs) och Värmlands län. Målen överklagas från åtta tingsrätter, av vilka den största är Göteborgs tingsrätt. Hovrätten är också överinstans när det gäller vissa ärenden som handläggs av Arrendenämnden i Göteborg.

Tingsrätterna inom hovrättens domkrets:

  • Alingsås tingsrätt
  • Borås tingsrätt
  • Göteborgs tingsrätt
  • Halmstads tingsrätt
  • Uddevalla tingsrätt
  • Varbergs tingsrätt
  • Vänersborgs tingsrätt
  • Värmlands tingsrätt
Karta över Hovrättens för Västra Sverige domkrets
Hovrättens för Västra Sverige domkrets
Uppdaterad
2022-10-20