Vår verksamhet

Hovrätten för Västra Sverige är för närvarande organiserad på fyra dömande avdelningar samt en administrativ avdelning. Chef för hovrätten är en hovrättspresident.

En dömande avdelning består normalt av åtta-nio lagfarna domare: en hovrättslagman som ordförande, två hovrättsråd som vice ordförande samt ytterligare hovrättsråd och assessorer eller s.k. adjungerade ledamöter.

Vid varje avdelning tjänstgör tre eller fyra fiskaler, vilka i första hand förbereder målen för avgörande, är protokollförare vid huvudförhandlingar och föredrar mål som ska avgöras på handlingarna. Varje avdelning har dessutom ett kansli med ca fem domstolshandläggare. Dessa deltar i förberedelsen av målen, tjänstgör ibland som protokollförare och sköter expediering av domar och beslut.

Vid den administrativa avdelningen handläggs t.ex. organisationsfrågor, personal- och ekonomifrågor samt IT-frågor. Till enheten hör också vissa specialfunktioner, t.ex. ett registratorskontor, som i första hand registrerar och fördelar inkommande mål, samt ett arkiv, ett bibliotek och ett vaktmästeri. Chef för den administrativa avdelningen är en administrativ direktör.

I hovrätten tjänstgör för närvarande sammanlagt omkring 120 personer, varav ca 30 är ordinarie domare. Dessutom är 123 nämndemän knutna till hovrätten.

Hovrättens domkrets

Hovrätten har sitt säte i Göteborg och dess domkrets utgörs av Hallands, delar av Västra Götalands (tidigare Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs) och Värmlands län. Målen överklagas från åtta tingsrätter, av vilka den största är Göteborgs tingsrätt. Hovrätten är också överinstans när det gäller vissa ärenden som handläggs av Arrendenämnden i Göteborg.

Tingsrätterna inom hovrättens domkrets:

  • Alingsås tingsrätt
  • Borås tingsrätt
  • Göteborgs tingsrätt
  • Halmstads tingsrätt
  • Uddevalla tingsrätt
  • Varbergs tingsrätt
  • Vänersborgs tingsrätt
  • Värmlands tingsrätt

Målen handläggs i allmänhet i Göteborg. Regelbundet hålls emellertid huvudförhandlingar också i Värmland. Hovrätten lånar då lokaler av tingsrätten i Värmland och förvaltningsrätten i Karlstad.

DomkretskartaHovrättens för Västra Sverige domkrets
Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21