Vår verksamhet

Hovrätten för Västra Sverige

En hovrätts huvuduppgift är att handlägga mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets. Andra viktiga uppgifter är att utbilda unga jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

De överklagade målen indelas i tre kategorier:
-brottmål (mål om åtal för brott)
-tvistemål (vanligen tvist mellan två enskilda personer eller företag, ttill exempel om ett fastighetsköp)
-övriga mål (till exempel utmätning, konkurs eller häktning).

Varje år överklagas mer än 4.000 mål till hovrätten, varav cirka 1.700 brottmål och cirka 500 tvistemål.

Målen avgörs antingen efter muntlig förhandling (huvudförhandling) eller efter föredragning (på handlingarna). Huvudförhandlingar hålls i första hand i hovrättsbyggnaden i Göteborg men också i viss utsträckning i Karlstad.

Organisation

Hovrätten för Västra Sverige är för närvarande organiserad på fyra dömande avdelningar samt en administrativ avdelning. Chef för hovrätten är en hovrättspresident.

En dömande avdelning består normalt av åtta-nio lagfarna domare: en hovrättslagman som ordförande, två hovrättsråd som vice ordförande samt ytterligare hovrättsråd och assessorer eller så kallade adjungerade ledamöter.

Vid varje avdelning tjänstgör tre eller fyra fiskaler, vilka i första hand förbereder målen för avgörande, är protokollförare vid huvudförhandlingar och föredrar mål som ska avgöras på handlingarna. Varje avdelning har dessutom ett kansli med cirka fem domstolshandläggare. Dessa deltar i förberedelsen av målen, tjänstgör ibland som protokollförare och sköter expediering av domar och beslut.

Vid den administrativa avdelningen handläggs till exempel organisationsfrågor, personal- och ekonomifrågor samt IT-frågor. Till enheten hör också vissa specialfunktioner, till exempel ett registratorskontor, som i första hand registrerar och fördelar inkommande mål, samt ett arkiv, ett bibliotek och en expedition med ordningsvakter. Chef för den administrativa avdelningen är en administrativ direktör.

I hovrätten tjänstgör för närvarande sammanlagt omkring 120 personer, varav cirka 30 är ordinarie domare. Dessutom är 123 nämndemän knutna till hovrätten.

Hovrättens domkrets

Hovrätten har sitt säte i Göteborg och dess domkrets utgörs av Hallands, delar av Västra Götalands (tidigare Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs) och Värmlands län. Målen överklagas från åtta tingsrätter, av vilka den största är Göteborgs tingsrätt. Hovrätten är också överinstans när det gäller vissa ärenden som handläggs av Arrendenämnden i Göteborg.

Tingsrätterna inom hovrättens domkrets:

  • Alingsås tingsrätt
  • Borås tingsrätt
  • Göteborgs tingsrätt
  • Halmstads tingsrätt
  • Uddevalla tingsrätt
  • Varbergs tingsrätt
  • Vänersborgs tingsrätt
  • Värmlands tingsrätt

Målen handläggs i allmänhet i Göteborg. Regelbundet hålls emellertid huvudförhandlingar också i Värmland. Hovrätten lånar då lokaler av tingsrätten i Värmland och förvaltningsrätten i Karlstad.

Karta över Hovrättens för Västra Sverige domkretsHovrättens för Västra Sverige domkrets
Uppdaterad
2022-04-01