Elisabeth Nilsson

Den första kvinnliga hovrättsnotarien i Skåne.

Elisabeth Nilsson (1878-1941)

Kvinnor fick formellt sett inte tjänstgöra som tingsnotarier förrän på 1920-talet, men de kunde få dispens av hovrätten. Situationen för de få kvinnliga jurister som ansökte om dispens underlättades också av att det under det tidiga 1900-talet var upp till varje häradshövding att bestämma vem som skulle tjänstgöra på domstolen. Mer moderna och reformvänliga häradshövdingar hade i de flesta fall inga problem med att anta kvinnor som notarier. Sammantaget möjliggjorde detta att några av de första kvinnliga juristerna i Sverige trots hinder i lagen kunde arbeta ute på domstolarna och få kunskap om den dömande verksamheten i praktiken.

Den första kvinnan som antogs som hovrättsnotarie inom domsagan för Hovrätten över Skåne och Blekinge var Elisabeth, ibland kallad ”Nilla”, Nilsson. Hon hade studerat på Schartaus handelsinstitut i Stockholm och därefter arbetat några år på kontor innan hon började studera igen. Hon tog studentexamen 1911 och började vid Lunds universitet hösten samma år. Elisabeth Nilsson var den andra kvinnan efter Anna Bugge Wicksell som skrev in sig vid den juridiska fakulteten i Lund för att avlägga juris kandidatexamen.

Under åren i Lund engagerade sig Elisabeth Nilsson i studentlivet och var bland annat ordförande i Lunds kvinnliga studentförening. I mars1915 avlade hon sin juristexamen och började samma år som första kvinna som hovrättsnotarie vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, då belägen i Kristianstad. Men redan följande år, 1916, startade Elisabeth Nilsson sin egen advokatverksamhet i Malmö som hon sedan drev fram till sin död. Hon var den första kvinnliga advokaten som var verksam i Skåne.

Utöver advokatverksamheten deltog Elisabeth Nilsson aktivt i kvinnorörelsen och i kampen för kvinnans politiska rösträtt under 1910-talet och engagerade sig i diverse föreningar, bland annat Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Rösträttsföreningen i Malmö, Fredrika Bremerförbundet och Riksförbundet av Frisinnade kvinnor. Under åren kring 1920 satt hon också i stadsfullmäktige i Malmö och hade flera andra politiska förtroendeposter, bland annat i Malmö stads nykterhetsnämnd.

Uppdaterad
2022-05-12