Sekretessbestämmelser för Försäkringskassans beslut om elstöd strider inte mot grundlag

Mål: 1302-23
Kammarrätten har beslutat att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden och anläggnings-id i Försäkringskassans beslut om elstöd inte får lämnas ut på grund av sekretess.

Efter att en enskild hade begärt att få del av Försäkringskassans fem första beslut om elstöd från februari i år beslutade myndigheten att handlingarna inte kunde lämnas ut. Försäkringskassan bedömde att uppgifter om enskilds personliga förhållanden och uppgifter om anläggnings-id i besluten omfattades av sekretess enligt två nya sekretessbestämmelser, 28 kap. 4 a och 28 kap. 4 b §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som trädde i kraft den 1 februari 2023.

I sitt överklagande till kammarrätten har den enskilde bland annat fört fram att Lagrådet i sitt yttrande över lagförslaget avstyrkt detta och uttalat att det inte funnits tillräckligt tungt vägande skäl för sekretess och att beredningskravet i samband med att bestämmelserna kom till inte uppfyllts.

- Kammarrätten har nu – efter lagprövning – kommit fram till att de nya sekretessbestämmelserna inte strider mot tryckfrihetsförordningen och att bristerna i beredningen inte varit så väsentliga att det finns hinder mot deras tillämpning, säger kammarrättsrådet Johan Axelsson som har varit referent i målet.

Kammarrätten instämmer även i Försäkringskassans bedömning att uppgifterna i de handlingar som den enskilde begärt att få del av omfattas av sekretess. Den enskildes överklagande avslås därför.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.