Kammarrätten avslår Verifiera AB:s överklagande

Mål: KR 1128-23
Onlinetjänsten Verifiera AB ska vidta åtgärder så att det på www.verifiera.se inte längre går att söka på personnamn, personnummer eller adress för att ta del av avgöranden i mål enligt LPT eller LVM för den person som sökningen gäller. Verifiera ska ha vidtagit dessa åtgärder senast åtta veckor efter det att kammarrättens dom fått laga kraft.

Kammarrätten instämmer i underinstansernas bedömning att artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning kan tillämpas trots att Verifiera AB har ett så kallat utgivningsbevis, att personuppgiftsbehandlingen i fråga inte kan anses ske för journalistiska ändamål och att den strider mot artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Detta innebär inte att Verifiera AB:s verksamhet som helhet anses strida mot EU:s dataskyddsförordning utan just den personuppgiftsbehandling som varit föremål för tillsynen, alltså den del av tjänsten som innebär sökmöjligheter för att ta del av domstolsavgöranden i mål om LPT och LVM. Båda dessa avgörandetyper innehåller känsliga personuppgifter om hälsa, säger Peder Liljeqvist, lagman och rättens ordförande.

Fakta

Ett utgivningsbevis innebär att en webbplats eller databas som offentliggör uppgifter är grundlagsskyddad enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). YGL tillåter undantag från grundlagsskydd för publicering som rör känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa om det finns särskilda integritetsrisker med publiceringen.

Med LPT avses lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Med LVM avses lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.