Arkiv

Vilka handlingar finns i Kammarrättens arkiv?

Handlingar som hör till den dömande verksamheten registreras som mål och sammanförs till akter, normalt en för varje mål.

Till varje mål finns ett dagboksblad, som innehåller uppgifter om vilka handlingar som inkommit med angivande av när så skett, från vem handlingen getts in samt handlingens art.

Domar och slutliga beslut med eventuella bilagor binds i årliga volymer (domböcker/beslutsböcker).

På Kammarrätten i Stockholm har vi handlingar i mål som är avgjorda år 1995 och framåt. För Migrationsöverdomstolen har vi handlingar i mål avgjorda från år 2006 och framåt.

Gallringregler

Riksarkivet har meddelat generella gallringsföreskrifter för handlingar inom områdena ekonomi och personal. Därtill har Riksarkivet bland annat meddelat gallringsföreskrift för förvaltningsdomstolarnas akter i avgjorda mål. Akter i avgjorda mål, i vissa målgrupper, gallras sex år efter utgången på det år målet avgjordes.

I förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol finns bland annat bestämmelser om gallring av ljudupptagningar vid muntlig förhandling. En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

 

Arkiv KST

Stora hyllor med arkivmaterial där en person syns öppna en hylla.

Uppdaterad
2019-11-02