Mål: P 4066-14

Avgörande

Ansökan om bygglov för ombyggnadsåtgärd på byggnad som delvis ligger på punktprickad mark. Avvikelsen från detaljplanen hade inte godtagits vid en bygglovsprövning (8 kap. 11 § första stycket 2 b) ÄPBL). Mark- och miljödomstolens domslut om att undanröja bygglovet fastställs.