Om Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt bildades den 2 maj 2011 och ersatte då Miljööverdomstolen.

Domstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. Dessa domstolar är en del av tingsrätterna i Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. På Mark- och miljööverdomstolen prövas också överklagade beslut från de arrendenämnder som hör under Svea hovrätts domkrets.

Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i: 

  • miljörättsliga mål exempelvis mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
  • fastighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål och expropriationsmål,
  • plan- och byggrättsliga mål såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Här prövas även mål där Mark- och miljööverdomstolen inte är ensam överinstans, som mål från de arrendenämnder som hör under Svea hovrätts domkrets samt miljöbrottmål.

 

Uppdaterad
2023-09-13