Så avgörs målet

Om Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd skickar domstolen överklagandet till motparten för att denne ska få tillfälle att bemöta det som sägs i överklagandet. Motpartens synpunkter skickas härefter oftast till den som överklagat.

Vem dömer i målet?

I Mark- och miljööverdomstolen dömer lagfarna domare tillsammans med tekniska råd. Lagfarna domare är utbildade juristdomare. De tekniska råden är anställda vid domstolen, har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och besitter särskilda expertkunskaper inom de målområden som är aktuella vid Mark- och miljööverdomstolen.

I mål som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och beviljats prövningstillstånd, ska rätten som regel bestå av fyra ledamöter. Minst tre av ledamöterna ska vara lagfarna domare. Oftast ingår ett tekniskt råd i rätten.

Så avgörs målet

Ett mål kan avgöras genom att Mark- och miljööverdomstolen håller sammanträde/huvudförhandling. En part kan alltid begära att Mark- och miljööverdomstolen håller sammanträde/huvudförhandling. Det är dock alltid domstolen som bestämmer om en förhandling krävs. Till ett sammanträde/huvudförhandling kallas parterna och man får tillfälle att muntligen lägga fram sina synpunkter inför domstolen.

Ett mål kan också avgöras genom föredragning (muntlig redovisning) vid Mark- och miljööverdomstolen. En jurist vid mark- och miljööverdomstolen redogör för fakta i målet och för vad parterna har framfört. Juristen lämnar också en redovisning av gällande rätt på området.

Avgörandet meddelas 

När avgörandet är klart att meddelas, skickas kopior av avgörandet till parterna (och de myndigheter som också ska ha ett exemplar). Alla avgöranden publiceras i anonymiserad form på Mark- och miljööverdomstolens webbplats kort tid efter att de meddelats. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning för underinstansernas bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Mark- och miljööverdomstolens samling av vägledande avgöranden. Ett sådant avgörande kallas för ett referat.

Om ersättningar och kostnader

Normalt utgår ingen ersättning för rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen. I överklagade lantmäteriförrättningar, arrendemål, va-mål och i vissa fall där målet har inletts i mark- och miljödomstol kan Mark- och miljööverdomstolen dock förplikta den ena parten att betala sina egna och den andra partens kostnader i målet.

Kan avgörandet överklagas?

Det framgår av Mark- och miljööverdomstolens avgörande om det kan överklagas och vad man då ska göra. Mål där mark- och miljödomstol är första instans får överklagas till Högsta domstolen. Mark- och miljööverdomstolens avgöranden i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas till Högsta domstolen. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att ett sådant avgörande, i annat mål än mål enligt miljöbalken, överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

Uppdaterad
2023-09-13