Prövningstillstånd

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning.

Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. Det framgår av mark- och miljödomstolens avgörande om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra.

När krävs inte prövningstillstånd?

Prövningstillstånd krävs inte när det gäller beslut från arrendenämnd. Prövningstillstånd krävs inte heller i mål avseende särskilda rättsmedel (resning, domvilla och återställande av försutten tid).

När kan domstolen ge prövningstillstånd?

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det:

  1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
    behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
  2. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
  3. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid Mark- och miljööverdomstolen igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Uppdaterad
2023-09-13