Mål: P 3488-20

Avgörande

Detaljplan för ridanläggning och skola. MÖD har funnit att anläggningen inte påverkar läsbarheten av kulturmiljön i sådan omfattning att genomförandet av detaljplanen medför en påtaglig skada på kulturmiljön. Vidare har kommunen visat att det finns skäl att tillåta att anläggningen uppförs på jordbruksmark. MÖD har därför fastställt kommunens beslut att anta planen.