Mål: M 576-23

Avgörande

Anläggningsavgift för förbindelsepunkt för avstyckad fastighet. Vid bedömningen av vilken avgift som ska erläggas har hänsyn tagits till de beräkningsfaktorer som framgår av den vid avstyckningstillfället gällande va-taxan. Stamfastigheten ska, oavsett vilken avgift som faktiskt kan ha betalats, anses ansluten på de villkor och enligt den avgiftsfördelning som framgår av taxan. I kommunens va-taxa som var tillämplig vid avstyckningen, framgår att anläggningsavgiften består dels av en grundavgift, dels av en vånings- och tomtyteavgift. Någon ändring hade inte skett när det gäller fastighetens bebyggda yta sedan avstyckningen. Avgift för vånings- och tomtyta ska därför inte tas ut på nytt eftersom ytan får anses redan ha beaktats när anslutning skedde för stamfastigheten.