Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 7715-20
Offentligt biträde beviljas ersättning för kostnader i samband med muntlig förhandling om förvar även när biträdet kallats att delta över telefon men ändå valt att inställa sig på samma plats som klienten.

Ett offentligt biträde kan beviljas ersättning för tidsspillan och utlägg som uppkommit i samband med en muntlig förhandling om förvar dit biträdet kallats att delta över telefon men i stället valt att inställa sig på samma plats som sin huvudman. Huvudregeln bör vara att det offentliga biträdet närvarar på samma plats som den förvarstagne. Undantag kan göras om det finns skäl för deltagande över telefon och dessa skäl väger tyngre än de omständigheter som talat för närvaro tillsammans med den förvarstagne.