Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 2839-20
Återkallelse av alternativ skyddsstatusförklaring vid ändrade personliga förhållanden.

Det har funnits förutsättningar att återkalla en alternativ skyddsstatusförklaring när de omständigheter som ledde till att skyddsstatus beviljades inte kvarstår, och det inte heller finns andra omständigheter som medför att skydd fortfarande behövs.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som Migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagande mål från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå.