Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 1449-23
Dom om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd.

Ett särskilt krav för att en person ska beviljas permanent uppehållstillstånd är att han eller hon kan försörja sig. För att försörjningskravet ska anses vara uppfyllt måste försörjningsförmågan ha en viss varaktighet. Begreppet viss varaktighet har samma innebörd som motsvarande begrepp i anknytningsmål. Tillämpningen måste inrymma viss flexibilitet och det får inte handla om en slentrianmässig fast tidsgräns. I stället måste en sammantagen bedömning av de konkreta och individuella omständigheterna göras.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2022 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 12 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.