Adoption inom Sverige

Adoptioner inom Sverige kallas ibland för nationell adoption. Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten.

De flesta nationella adoptioner handlar om närståendeadoption, det kan till exempel handla om adoption av en makes barn eller ett barn man är släkt med. Men nationell adoption kan också handla om ett barn som tas om hand av familjehemsföräldrar.

Både barn och vuxna kan adopteras. Den som fyllt 18 år får bara adopteras om det finns en särskild anledning till adoptionen. En adoption får betydelse bland annat för rätten att ärva, vårdnaden om barnet och skyldighet för underhåll. 

Adoption för barnets bästa – du som adopterar ska vara lämplig

Ett barn får bara adopteras om det bedöms vara lämpligt efter omständigheterna. Barnets bästa ska ges störst betydelse.

Vid bedömning om en adoption är lämplig tas hänsyn till om barnet har behov av adoption och om den som söker är lämplig. Barnets åsikter kring adoptionen har mer betydelse ju äldre och mognare barnet är. Ett barn som har fyllt 12 år får som huvudregel bara adopteras om hen samtycker till adoptionen. Vid adoption ger tingsrätten socialnämnden i kommunen i uppdrag att göra en adoptionsutredning.

En adoption får inte ske mot betalning. Därför får inte en adoption godkännas om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller avtalats om bidrag till barnets underhåll.

Krav för att bli adoptivförälder

Enligt svensk lag får du som har fyllt 18 år adoptera. Makar och sambor måste som huvudregel adoptera gemensamt. En make eller sambo kan däremot få adoptera den andre makens eller sambons barn. Du som är ensamstående kan adoptera på egen hand.

Tingsrättens beslut vid adoption

Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten. En ansökan om adoption får göras av den eller de som vill adoptera.

Samtycke från förälder som är vårdnadshavare

Som huvudregel krävs det att den förälder som är vårdnadshavare till barnet samtycker, säger ja, till adoptionen.

Adoption av vuxen

Den som har fyllt 18 år får bara adopteras om det finns särskild anledning till en adoption och om det i övrigt är lämpligt.

Domstolen ser till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det tas hänsyn till om sökanden har uppfostrat personen som den eller de vill adoptera.

Domstolen kan ta hänsyn till om adoptionen görs för att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Det krävs samtycke från den som adopteras.

Juridiska konsekvenser av en adoption

Ett adoptivbarn har samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. Vid en adoption upphör de rättsliga banden och rätten till arv mellan den adopterade och de biologiska föräldrarna. Adoptivbarnet ärver och ärvs i stället av adoptivföräldrarna och deras släktingar. En adoption kan bara upphöra om den som adopterats blir adopterad på nytt.

Så handlägger tingsrätten en adoptionsansökan inom Sverige

Tingsrättens handläggning ser oftast likadan ut för varje adoptionsärende.

Tidslinje

 1. Ansökan kommer in till tingsrätten

  När ansökan kommit in till tingsrätten och ansökningsavgiften betalats in påbörjas handläggningen av din ansökan hos tingsrätten.

 2. Om någon uppgift saknas

  Om det är någon uppgift som saknas kan tingsrätten kontakta dig och be om komplettering.

 3. Tingsrätten kan behöva yttranden

  Tingsrätten kan behöva ta in yttranden från till exempel kommunens socialnämnd och Migrationsverket.

 4. Skriftlig handläggning

  Vanligtvis handläggs ärendet skriftligt utan att det hålls något sammanträde. När tingsrätten fattat beslut skickas det till dig per post eller e-post.

Gå vidare till ansökan

Uppdaterad
2021-01-11