Så avgörs målet i förvaltningsrätten

Om du överklagar ett beslut från en myndighet gör förvaltningsrätten en opartisk prövning. Rättens beslut beror på hur myndigheten följt lagen och på hur liknande mål har bedömts.

Så avgörs målet - en film om förvaltningsrätten

I filmen får du följa vad som händer med ditt överklagande fram tills du får ett avgörande från domstolen. Filmens längd är 2:33 minuter.

Textversion av filmen

Filmen informerar om hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten från det att ett överklagande lämnas in till att domstolen tar ett beslut. I den animerade filmen symboliseras ett myndighetsbeslut av ett vitt papper med horisontella streck på.

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten.

Speaker: Om du har fått ett myndighetsbeslut som du inte är nöjd med kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Då gör vi en opartisk bedömning av ditt ärende.

Så här går det till.

Speaker: Du skickar in överklagandet till den myndighet som har fattat beslutet. I det beslut som du har fått finns mer information om hur du gör. Myndigheten skickar alla dina handlingar till förvaltningsrätten som registrerar det som ett mål.

Myndighetsbeslutet lämnas till förvaltningsrätten som visas som en vågskål från myndigheten som symboliseras av ett rött hus.

Speaker: Från och med nu är du den “klagande” och myndigheten din “motpart”. Förvaltningsrätten ska se till att målet är tillräckligt utrett för att kunna fatta ett beslut. Ibland innebär det att vi behöver mer fakta från dig eller myndigheten. Då hör vi av oss.

En dator med ett oläst mejl och ett oöppnat fysiskt brev visar att förvaltningsrätten försöker kontakta dig.

Speaker: Om du själv vill lägga till uppgifter som kan vara bra för oss att känna till kan du skicka in dem. Om myndigheten lämnar nya uppgifter får du läsa och kommentera dem.

Speaker: Det händer att förvaltningsrätten bestämmer att du och din motpart ska träffas och svara på frågor. Då kallas ni till en muntlig förhandling på domstolen.

Speaker: Förhandlingen är ett komplement till den skriftliga utredningen av ditt mål. När målet är tillräckligt utrett ska domarna på förvaltningsrätten fatta beslut. Ofta är det fyra personer som dömer, en juridiskt utbildad domare och tre nämndemän. I vissa mål dömer juristdomaren själv. Utgångspunkten för avgörandet är hur lagarna ska tillämpas och hur liknande fall har bedömts. När domaren och nämndemännen har beslutat i ditt mål skickas avgörandet till dig.

En dator med ett oläst mejl och ett oöppnat fysiskt brev visar att förvaltningsrätten skickar avgörandet till dig.

Speaker: Om de har kommit fram till att myndighetens beslut var riktigt, så fortsätter det att gälla. Om de däremot har bedömt att beslutet var fel, så upphör det att gälla.

Speaker: Förvaltningsrätten kan ändra beslutet eller skicka tillbaka hela målet till myndigheten, som får fatta ett nytt beslut.

Speaker: Om du är missnöjd med avgörandet från förvaltningsrätten kan du för det mesta överklaga det till kammarrätten. Det står i avgörandet hur lång tid du har på dig att överklaga.

Speaker: Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet i Sverige.

Så här går det till

 1. Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  När du skickat ditt överklagande till myndigheten skickar de det vidare till förvaltningsrätten, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.

  Handlingarna kommer in till förvaltningsrätten, de registreras och ditt överklagande blir ett mål.

  Du benämns från och med nu som den klagande och myndigheten som din motpart.

 2. Målet utreds. Du kan få komplettera med uppgifter

  När du överklagar ett beslut beskriver du vad du anser ska ändras. Förvaltningsrätten ska då se till att målet blir tillräckligt utrett, och kan därför begära in mer information från både dig och myndigheten. Det kan vara intyg, kvitton eller annat som är viktigt i målet.

  Om du själv vill komplettera med fler uppgifter kan du göra det. Tänk då på att det ska vara sådant som inte redan finns med i ditt överklagande eller i din akt från myndigheten. Om myndigheten skickar in nya uppgifter, skickar domstolen detta vidare till dig. Du får möjlighet att läsa det myndigheten lagt till, och svara eller kommentera om det behövs. All kommunikation sker skriftligt och dokumenteras noga av domstolen.

  Denna skriftväxling pågår tills målet är så väl utrett att förvaltningsrätten kan fatta ett beslut.

  Förvaltningsrätten kan kalla dig och motparten till muntlig förhandling om det kan vara till utredningens fördel att ni träffas och får svara på frågor muntligen. Men detta är inte så vanligt.

 1. Förberedelser för att avgöra målet

  När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom allt och förbereder ett förslag till dom.

  En domare och tre nämndemän tar del av allt som juristen har förberett. Ganska många mål avgörs dock utan nämndemän.

 2. Målet avgörs

  Hur avgörandet slutligen blir baserar sig på innehållet i handlingarna och vad som kommit fram vid en eventuell muntlig förhandling. Utgångspunkten är hur lagarna i målet ska tillämpas. Man tar också hänsyn till vägledande avgöranden i liknande fall.

  Domaren och nämndemännen kan komma fram till att myndighetens beslut är riktigt. Då fortsätter beslutet att gälla. Eller så bedömer de att beslutet är fel och då upphör det att gälla. Då kan förvaltningsrätten antingen fatta ett beslut som ersätter det gamla, eller skicka tillbaka ärendet till myndigheten som får fatta ett nytt beslut. 

   

 3. Du får avgörandet

  Förvaltningsrätten skickar avgörandet till din e-postadress eller hem till dig per post.

Om du är missnöjd med avgörandet

Om du är missnöjd med avgörandet från förvaltningsrätten kan du i de flesta fall överklaga till kammarrätten. Det står i avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

För att kammarrätten ska ta upp ditt fall behövs ett prövningstillstånd. Det får du om det finns skäl att ändra förvaltningsrättens beslut eller om ditt fall kan bli vägledande i andra liknande fall. Det är kammarrätten som avgör detta och beslutar om prövningstillstånd.

Om du inte får prövningstillstånd så fortsätter avgörandet från förvaltningsrätten att gälla.

Uppdaterad
2021-09-03