För dig som vill bli nämndeman

Du som vill bli nämndeman måste kontakta ett politiskt parti där du bor och anmäla intresse. Nominering av nämndemän görs av politiska partier, men uppdraget är opolitiskt. Nämndemannaval sker vart fjärde år, nästa gång 2027.

Val vart fjärde år

Val av nämndemän sker året efter de allmänna valen. Mandatperioden är fyra år. Nästa val sker 2027 för mandatperioden 1 januari 2028 - 31 december 2031.

Det händer att nämndemän lämnar sitt uppdrag i förtid och då behöver det göras fyllnadsval under pågående mandatperiod. 

Vem kan bli nämndeman?

En grundförutsättning för att kunna bli nämndeman är att du uppfyller behörighets- och lämplighetskraven. Det finns vissa yrken som inte går att kombinera med att vara nämndeman. Du behöver inga juridiska förkunskaper.

Behörighets- och lämplighetskrav

Behörighetskraven innebär att en nämndeman måste vara:

 • Myndig
 • Svensk medborgare
 • Folkbokförd inom kommunen/länet
  Nämndeman i tingsrätt måste vara folkbokförd i den kommun eller del av kommunen som hör till tingsrätten. Nämndeman i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt ska vara folkbokförd i det län eller del av länet som hör till aktuell domstol.

Behörighetskraven innebär också att nämndemannen inte får vara:

 • Försatt i konkurs
 • Satt under förvaltarskap
 • Ha vissa yrken
  Det finns regler som innebär att personer inom rättsväsendet och vissa andra yrkeskategorier som har koppling till domstolsväsendet inte anses vara lämpliga att ha uppdrag som nämndemän. Anledningen är framför allt att de av en enskild part i en process kan uppfattas som företrädare för ett motstående intresse och deras objektivitet vid rättskipningen kan ifrågasättas.

  Läs mer nedan under Vissa yrken är undantagna.

Nämndemän måste även vara lämpliga för uppdraget med hänsyn till:

 • Omdöme
 • Självständighet
 • Laglydnad
 • Andra omständigheter som kan vara av betydelse för lämplighetsprövningen

Vissa yrken är undantagna

Det finns regler som innebär att personer inom rättsväsendet och vissa andra yrkeskategorier som har koppling till domstolsväsendet inte anses vara lämpliga att ha uppdrag som nämndemän. Anledningen är framför allt att de av en enskild part i en process kan uppfattas som företrädare för ett motstående intresse och deras objektivitet vid rättskipningen kan ifrågasättas.

Personer med dessa yrken kan inte vara nämndemän vid någon domstol:

 • Domare 
 • Anställda vid domstol
 • Åklagare
 • Polis
 • Advokat
 • Den som har till yrke att föra andras talan vid domstol

Personer som är anställda vid nedanstående myndigheter får utöver det som angetts ovan inte vara nämndeman vid förvaltningsrätt och kammarrätt:

 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Transportstyrelsen
 • Länsstyrelse

Det är domstolen som bestämmer vilka yrken som utgör ett hinder för att personen ska anses vara lämplig för uppdraget som nämndeman. Om du är intresserad av att vara nämndeman och är osäker på om ditt yrke tillåter det kan du fråga en domstol som skulle kunna vara aktuell för dig.

Du behöver inga juridiska förkunskaper

Nämndemän förväntas inte ha någon juridisk utbildning. Det är juristdomarens uppgift att ha kunskap om lagen.

Du behöver alltså inga förkunskaper om hur domstolens arbete fungerar eller om olika rättsfrågor. Meningen är att nämndemännen ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden.

Nämndemän får den utbildning de behöver på domstolen innan de kan börja tjänstgöra.

Kontakta ett parti där du bor

Nominering av nämndemän görs av politiska partier, men uppdraget som nämndeman är opolitiskt. Du som är intresserad av att bli nämndeman måste kontakta ett politiskt parti där du bor och anmäla intresse. Du behöver inte vara aktiv i ett parti för att bli nämndeman, läs mer nedan Om partimedlemskap. 

Så gör du för att anmäla intresse

Nämndemännen i tingsrätt nomineras av de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Nämndemän i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt nomineras av partier i regionfullmäktige. Valet sker sedan i kommun- respektive regionfullmäktige.

Du som är intresserad av att bli nämndeman måste kontakta ett politiskt parti där du bor och anmäla intresse. Du kan kontakta flera partier, men bara bli nominerad av ett parti. Du kan kontakta partier när som helst för att fråga hur och när de arbetar med nämndemannanomineringar.

Om partimedlemskap

Det är politiska partier som nominerar nämndemän, men det finns inget regelverk som säger att en person måste vara medlem i ett politiskt parti för att bli vald eller vara nämndeman. Partierna bestämmer själva om de vill kräva medlemskap för att nominera en person till nämndeman. Du som är intresserad av att bli nämndeman behöver fråga partierna vad de har för krav för att nominera. 

Vad menas med att uppdraget är opolitiskt?

Alla har rätt att få sin sak prövad av en opartisk domstol och behandlas lika inför lagen. Även om nämndemän utses av politiska partier, så är utförandet av uppdraget opolitiskt. Det innebär att du som nämndeman inte får driva politiska åsikter i domstolen och inte låta dig påverkas av personliga värderingar. Precis som juristdomare måste nämndemän alltid följa gällande lagstiftning och vara objektiva.

Vad händer om du blir vald?

Om du blir vald till nämndeman kommer du att bli kontrollerad av din domstol. Du blir också kontaktad inför schemaläggning och för att bli kallad till utbildning innan mandatperioden börjar. 

Domstolen kontrollerar

Om du blir vald kontrollerar domstolen att du är svensk medborgare, myndig och folkbokförd i domstolens domkrets. De kontrollerar även att du inte är ställd under förvaltarskap och inte heller är försatt i konkurs.

Domstolen begär utdrag ur belastningsregistret för dig. Det är ett led i den lämplighetsbedömning som domstolen ska göra med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter. Eftersom du bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad.

Finns du med i belastningsregistret kan domstolen besluta att det inte är lämpligt att tjänstgöra som nämndeman.

Utdraget blir en allmän handling på domstolen. Om media eller allmänhet begär ut det, kommer domstolen göra en sekretessprövning som i de flesta fall kommer leda till att utdraget lämnas ut, men att personnumret sekretessbeläggs.

Obligatorisk introduktion

Du behöver inga förkunskaper om hur domstolens arbete fungerar eller om olika rättsfrågor. Det är juristdomarens uppgift att ha kunskap om lagstiftningen. Meningen är att nämndemännen ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden.

Introduktionsutbildning för nya nämndemän

För att få börja tjänstgöra måste alla nämndemän genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning på domstolen. I utbildningen ingår bland annat att lära sig mer om vad uppdraget innebär, vilka typer av mål som de ska vara med och döma i, lagstiftning och rättskällor samt om rutiner på domstolen. De får också information om offentlighet och sekretess och om Sveriges Domstolar.

Som avslutning får nämndemännen avlägga domareden.

Det är respektive domstol som genomför utbildningen för sina nämndemän och brukar ta från en halv upp till en dag.

Repetitionsutbildning för omvalda

De nämndemän som fortsätter att vara nämndemän ytterligare en period måste genomgå en obligatorisk repetitionsutbildning anordnad av sin domstol.

Frågor och svar

Kan man bli nämndeman på något annat sätt än genom nominering av politiska partier?

Nej. Den som vill bli nämndeman måste bli nominerad av ett politiskt parti där man bor. Det gäller både den som inte varit nämndeman tidigare och den som vill fortsätta sitt uppdrag.

Vilken domstol kan bli aktuell för mig?

En nämndeman måste vara bosatt inom domstolens domkrets, det vill säga upptagningsområde. Det innebär att nämndeman i tingsrätt måste vara folkbokförd i den kommun eller del av kommunen som hör till tingsrätten. Nämndeman i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt ska vara folkbokförd i det län eller del av länet som hör till aktuell domstol.

Använd länken nedan om du vill söka fram domstolar som kan vara aktuella för dig. Skriv in ditt postnummer på sidan du kommer till.

Nämndemän tjänstgör i tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

Du som är intresserad av att bli nämndeman kontaktar ett politiskt parti, inte domstol.

Kan en nämndeman tjänstgöra vid flera domstolar?

Det går bra att tjänstgöra som nämndeman i både allmän domstol och förvaltningsdomstol under samma mandatperiod. Däremot kan man inte vara nämndeman i underrätt och överrätt i samma domstolsslag samtidigt. Detta innebär att man inte kan tjänstgöra som nämndeman i tingsrätt och hovrätt samtidigt och inte heller i förvaltningsrätt och kammarrätt.

Hur mycket tjänstgör nämndemän och får de ett schema??

Hur många mål man som en nämndeman dömer i under ett år varierar. Det påverkas bland annat av antalet mål på domstolen, antalet nämndemän kopplade till domstolen och nämndemannens förutsättningar och möjligheter. Vanligast är att nämndemän tjänstgör 10-20 dagar per år mellan klockan 9 och 16. Oftast hanteras flera kortare mål per dag.

Inför domstolens schemaläggning, i regel vår och höst, tillfrågas nämndemännen om när de kan tjänstgöra. Utifrån det gör domstolen ett schema som nämndemannen i god tid kan visa sin arbetsgivare.

De nämndemän som vill och har möjlighet kan få tjänstgöra vid mera omfattande mål som sträcker sig över flera dagar och ibland veckor.

Närvaroplikt

Nämndemän har närvaroplikt. Uteblir en nämndeman kan det leda till att förhandlingen måste skjutas upp eller tas om vilket får konsekvenser för inblandade parter och medför kostnader. Naturligtvis kan en nämndeman bli sjuk eller få förhinder och då måste det genast meddelas till domstolen

Har jag rätt att vara ledig för att tjänstgöra som nämndeman?

Ja. Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet för att nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra sammanträden i domstolen.

Det finns en information som du kan lämna till din arbetsgivare:

Vad händer om en nämndeman blir sjuk eller får förhinder?

Grundregeln är att nämndemän har närvaroplikt, men om en nämndeman blir sjuk eller får förhinder kontaktas domstolen så fort som möjligt så att en annan nämndeman kan kallas in. 

Uteblir en nämndeman kan det leda till att sammanträdet ställs in, vilket kan medföra stora kostnader både för domstol och inkallade parter.

Kan nämndemän välja vilka mål de ska döma i och måste de döma i alla mål?

Nej, varken juristdomare eller nämndemän kan själva välja vilka mål de ska döma i. Domstolen lottar vem som ska döma i de olika målen.

Nämndemän kan genom att välja typ av domstol att tjänstgöra vid (allmän domstol eller förvaltningsdomstol) ändå välja vilken typ av mål de vill medverka i. 

Nämndemän får inte döma i ett mål där det finns eller kan finnas tvivel om opartiskhet, så kallad jäv.

Kan en nämndeman delta om det finns risk för jäv?

Nej, ingen domare, det vill säga även nämndemän, får besluta eller döma i mål där det finns risk för jäv, partiskhet. Det finns ett antal olika situationer som är att bedöma som jäv, till exempel om domaren är släkt med någon av parterna.

Inför varje mål och ärende gör domstolen en kontroll av om det finns risk för jäv.

Vad händer om nämndemannen flyttar till annan ort under mandatperioden?

Huvudregeln är att en nämndeman måste vara bosatt inom domstolens domkrets. Om nämndemannen skulle flytta från den ort där hen var bosatt vid valet så är det kommun- respektive regionfullmäktige som avgör om nämndemannen får fortsätta tjänstgöra eller inte.

Kan nämndemän avsluta sitt uppdrag innan mandatperioden är slut?

Mandatperioden är fyra år och nämndemän har en skyldighet att fullgöra sitt uppdrag. Det är därför viktigt att vara är inställd på att det är ett långsiktigt och viktigt uppdrag som ska fullgöras i fyra år.

I vissa fall har en nämndeman dock rätt att lämna uppdraget i förtid och det är om hen fyllt 60 år eller visar giltigt hinder. Vilka hinder som anses vara giltiga hinder, framgår inte av lagen utan är en prövning som görs av domstolen.

Kan en nämndeman stängas av från sitt uppdrag?

Ja, om en nämndeman begår ett brott eller visar sig vara olämplig på annat sätt kan domstolen avsluta nämndemannens uppdrag.

Domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän kan prövas av Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag.

Kan jag fortsätta vara nämndeman om jag går ur ett parti?

Ja. Att en nämndeman avslutar sitt eventuella partimedlemskap under pågående mandatperiod är inte grund för att sluta som nämndeman. Det finns inget regelverk som säger att en person måste vara medlem i ett parti för att bli vald eller vara nämndeman.

Finns det någon förening för nämndemän?

Ja, det finns en rikstäckande förening, Nämndemännens Riksförbund. Det finns också lokala nämndemannaföreningar.

Föreningarna verkar för att ta tillvara nämndemännens intresse bland annat genom information, nätverk och träffar för erfarenhetsutbyte.

Uppdaterad
2024-04-04