Mål: ÖH 2792-16

RH 2016:72

Vägledande avgörande

Av 12 kap. 8 § jordabalken framgår att en uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet varat längre än tre månader och att hyresvärden bör ange orsaken till att avtalet ska upphöra. I aktuellt fall hade uppsägning gjorts till hyrestidens utgång. I samma handling angavs att hyresgästen hade att flytta genast om inte hyresrätten återvanns. Uppsägningen ansågs inte vara tillräckligt klar och tydlig.