Mål: ÖH 10081-15

RH 2017:5

Vägledande avgörande

Åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § första stycket 2 JB (bristande underhåll). Föreläggande med stöd av bestämmelsen kan i vissa fall meddelas även om slitaget till viss del varit föranlett av hyresgästens bristande underhåll. Likaså uttalanden om bevisvärdering.

RH 2017:5