Mål: ÖH 6063-17

RH 2017:55

Vägledande avgörande

Ett fönsterbyte – när de nya fönstren hade samma karmmått som de tidigare fönstren och fönsterbytet inte föranledde några mer omfattande arbeten – ansågs inte ha samband med en om- eller tillbyggnad. Fönsterbytet var därmed inte en sådan åtgärd som omfattas av bestämmelsen i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (ingrepp i lägenhet), jfr RH 2015:12. Bostadsrättsföreningens stämmobeslut var därmed inte ett sådant beslut som kunde godkännas av hyresnämnden.