Mål: ÖH 7790-16

RH 2017:57

Vägledande avgörande

En bostadsrättshavare har gjort gällande att kostnaderna för om- och tillbyggnad av balkonger bör fördelas med utgångspunkt i lägenheternas andelstal i stället för, vilket föreningsstämman beslutat om, med utgångspunkt i den faktiska kostnaden för åtgärden. Föreningsstämmans beslut innebär enligt bostadsrättshavaren att marknadsvärdet på hans bostadsrätt påverkas negativt. Hovrätten konstaterar att den ekonomiska förändring som bostadsrättshavaren gjort gällande inte är en direkt följd av den om- och tillbyggnad som föreningsstämman beslutat om utan i stället beror på hur föreningen valt att fördela kostnaderna mellan sina medlemmar. En sådan ekonomisk förändring omfattas inte av bestämmelsen i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (ingrepp i lägenhet).