Mål: ÖH 6022-16

Avgörande

En bostadsrättsinnehavare har som gåva överlåtit nyttjanderätten till bostadsrätten till sin föräldrar efter att bostadsrättsföreningen inlett en process om förverkande av nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten. Först efter det att förverkandet vunnit laga kraft underrättades föreningen om överlåtelsen. Föreningen nekade föräldrarna medlemskap. Hyresnämnden avslog ansökan om medlemskap. Eftersom nyttjanderätten var förverkad vid tidpunkten för denuntiationen anser hovrätten att det var rätt av bostadsföreningen och hyresnämnden att neka medlemskap. Överklagandet avslogs.