Mål: ÖH 2601-17

Avgörande

Hyresvärdarna har gjort gällande att de vilseletts i samband med ett lägenhetsbyte. Enligt hyresvärdarna har hyresgästen inte haft ett verkligt hyresavtal för den lägenhet som användes som byteslägenhet när hyresgästen fick prövningslägenheten. Hovrätten konstaterar att omständigheterna i målet och den bevisning som hyresvärdarna åberopat ger ett starkt stöd för hyresvärdarnas påstående. Då hyresgästen inte lämnat någon godtagbar förklaring till de besvärande omständigheter som kommit fram utgår hovrätten från att hyresgästen inte haft någon hyresrätt till i bytesansökan uppgiven lägenhet att byta mot prövningslägenheten och att hyresgästen således lämnat vilseledande uppgifter i bytesansökan. Hovrätten finner att det inte är oskäligt att hyresförhållandet upphör.