Mål: ÖH 6240-16

Avgörande

Prövningslägenheten har hyrts av två hyresgäster gemensamt. I hyresnämnden begärde hyresvärden att det gemensamma hyresavtalet skulle förklaras ha upphört att gälla vid ett visst datum. I hovrätten har hyresvärden vidhållit sin talan och även gjort gällande att hyresavtalet i vart fall ska förklaras ha upphört beträffande en av hyresgästerna. Hovrätten har i en sådan situation prövat om det gemensamma hyresavtalet ska upphöra och om en av hyresgästerna har haft rätt till förlängning av hyresavtalet för egen del (se 12 kap. 47 § första stycket jordabalken).