Mål: ÖH 2075-17

RH 2017:51

Vägledande avgörande

Hovrätten anser, mot bakgrund av vad som i övrigt gäller om ränta vid hyresvärds återbetalningsskyldighet enligt 12 kap. jordabalken, att det inte ska krävas ett särskilt yrkande från hyresgästens sida för att ränta ska utgå på det belopp som ska återbetalas. Hovrätten beslutar således annorlunda än vad som var fallet i Svea hovrätts beslut den 11 december 2014 i mål nr ÖH 6697-14.