Mål: ÖH 2158-17

Avgörande


Hyresnämnden har gett en hyresvärd tillstånd att utföra vissa förbättringsar-beten i ett bostadshus badrum i samband med ett stambyte. En hyresgäst har gjort gällande bl.a. att hyresgästerna bör ges möjlighet att behålla den befintliga badrumsinredningen. Hovrätten konstaterar att när en hyresvärds önskemål om att få byta ut den befintliga inredningen har samband med ett stambyte, är utrymmet för att vägra hyresvärden tillstånd på grund av att hyresgästerna vill behålla inredningen begränsat. Finns det ett objektivt hyresgästintresse av att få behålla inredningen, och visar hyresgästerna att stambytet skulle kunna ske på ett ekonomiskt och tekniskt försvarbart sätt med bevarande av inredningen kan dock hyresvärdens ansökan avslås. I det aktuella fallet har dessa krav inte uppfyllts. Då det inte kommit fram någon annan omständighet som innebär att det skulle vara oskäligt att lämna hyresvärden tillstånd till åtgärderna har överklagandet avslagits.