Mål: ÖH 3912-17

Avgörande

Fråga om villkorsändring avseende andra villkor än hyran. Vad gäller en lägenhets skick och inre underhåll så faller ansvaret för detta på hyresvärden med undantag för om parterna träffat en överenskommelse inom ramen för det kollektiva förhandlingssystemet. Är de förhandlande parterna inte överens i frågan om underhållsansvaret kan hyresgästerna emellertid inte ta över detta. Hovrätten fann att ansvaret för lägenhetens skick och underhåll inte heller kunde övertas av hyresgäst genom en begäran om villkorsändring. Hovrätten konstaterade även att villkor som det yrkas fastställelse av inte får vara alltför oprecist utformade.