Mål: ÖH 1539-17

Avgörande

En bostadshyresgäst disponerade genom separata avtal två bilplatser. Dessa avtal har ansetts ha sådant samband med användningen av bostadslägenheten att de utgjorde sådana s.k. kopplade avtal som enligt 12 kap. 6§ tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med bostadshyresavtalet.