Mål: ÖH 8504-17

RH 2018:17

Vägledande avgörande

Hyresvärden åberopade som grund för att hyresavtalet skulle upphöra att hyresrätten förverkats eller - i andra hand - att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas och gjorde vidare gällande att hyresgästen saknade skyddsvärt behov av lägenheten, varför det inte var oskäligt om hyresavtalet upphörde. Hyresnämnden anförde att inget yrkande hade framställts som kräver en bedömning av om hyresrätten är förverkad och valde inte ta ställning till den frågan och beslutade att hyresavtalet skulle upphöra på den grunden att hyresgästen saknade skyddsvärt behov av lägenheten. - Hovrätten uttalar i sitt beslut att hyresnämnden, om förverkande åberopas som upphörsgrund i första hand, har att pröva förverkandefrågan först. För att frångå angiven prövningsordning krävs hyresvärdens uttryckliga medgivande. Om hyresvärden inte har rangordnat åberopade upphörsgrunder, åligger det hyresnämnden att klarlägga om viss grund åberopas i första hand. Hovrätten uttalar sig också om situationer då hovrätten kan pröva annan grund än förverkande fastän förverkande åberopats.