Mål: ÖH 5776-17

RH 2018:11

Vägledande avgörande

Hyresnämnden har ansetts behörig att inom ramen för en tvist om förlängning av hyresavtal pröva om ett sidoavtal är ett s.k. kopplat avtal som enligt 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med att bostadshyresavtalet upphör och att meddela avflyttningsåläggande så att beslutet blir verkställbart även i denna del.