Mål: ÖH 4368-16

Avgörande

Vid sammanträde bestod hyresnämnden av ordföranden ensam. I protokollet från sammanträdet antecknades att parterna skulle tillställas protokollet för kännedom, att beslut skulle meddelas så snart det kunde ske, att två intresseledamöter skulle delta i beslutet och att ordföranden skulle föredra beslutet för dessa ledamöter, som också skulle ta del av handlingarna i ärendena. Parterna hade ingen erinran mot detta och hyresnämnden avgjorde ärendet på handlingarna. Hovrätten konstaterade att ärendena prövades i sak av hyresnämnden utan sammanträde och att det inte framkommit att sammanträde inte behövdes på grund av särskild omständighet. Hovrätten undanröjde beslutet och återförvisade målet till hyresnämnden.